Elementy marketingu

NADAWCA REKLAMY MASOWEJ

Nadawcą reklamy 'masowej jest; ta osoba fizyczna lub prawna, *która sprzedając dany. towar oznakowuje go własną marką handlową (znakiem handlowym). Towar ten, w taki sposób oznakowany, dociera do ostatecznego odbiorcy. Reklama masowa może być-.również; prowadzona, przez pośre­dnie ogniwa sprzedaży (agenta, hurtownika, detalistę), jednakże wówczas jej koszty są w przeważającej mierze ponoszone przez tego, kto oznakowuje towar własną marką. Znajduje to wyraz w odpowiednich opustach na ceny oraz dodatkowych marżach lub prowizjach. Reklama masowa znajduje najszersze ^zastosowanie w obro­cie ,towarami konsumpcyjnymi.’ W celu popierania: eksportu maszyn i urządzeń stosowana: jest (zazwyczaj) .w formie tak zwanej półmasowej polegającej na umieszczeniu ogłoszeń re­klamowych w. czasopismach fachowych.