Elementy marketingu

NAJSZERSZE ZASTOSOWANIE

Jak ustaliliśmy wyżej,-reklama w.formie reklamy pocztowej może być stosowana równolegle z inmymi środkami oddziaływa­nia na rynek. Faktycznie rzadko korzysta się z niej jako z jedy­nej formy takiego oddziaływania. Najszersze zastosowanie ma ta forma reklamy .w odniesieniu do sprzedaży ^towarów inwe­stycyjnych dostarczanych na indywidualne zamówienie. inwe­stora. Charakterystyczna dla tego.typu towarów jest ich duża wartość jednostkowa^ Jeżeli : więc transakcja dotyczy nawet jednego tylko urządzenia,’celowe są zarówno reklama zindywi­dualizowana, a więc reklama pocztowa, jak i dłuższa korespon­dencja oraz, często, wyjazdy pracowników przedsiębiorstwa dla omówienia zagadnień technicznych i handlowych związanych z.zawarciem kontraktu;.