Elementy marketingu

PODTRZYMYWANIE WIĘZI

Dąży się przy, tym również do podtrzymywania pewnych więzi historycznych. Do stosowanych w tej dzie­dzinie środków zaliczymy wizyty oficjalnych przedstawicieli poszczególnych państw, informacje prasowe, radiowe i telewi­zyjne, działalność ośrodków kulturalnych przy oficjalnych pla­cówkach dyplomatycznych, a także coraz częstsze wizyty wza­jemne obywateli poszczególnych państw reprezentujących różne grupy społeczne, zawody itd.Propaganda polityczna i gospodarcza prowadzona przez kraj socjalistyczny w krajach kapitalistycznych jest znacznie mniej skuteczna, nawet jeżeli nie jest . ograniczana przez państwo. Główną przyczyną tego jest stosowanie w 'większości państw kapitalistycznych propagandy, skierowanej .przeciwko krajom socjalistycznym,^przy czym najczęściej występuje się pozornie nie przeciw konkretnym państwom, lecz przeciwko idei, którą reprezentują państwa socjalistyczne.