Elementy marketingu

POWAŻNE ZNACZENIE

Ma to po­ważne znaczenie dla’realizacji polityki sprzedaży-’eksportowej zarówno eksportera maszyn i^innego rodzaju; sprzętu inwesty­cyjnego, jak i dla eksportera towarów konsumpcyjnycH/przy czym trudno jest powiedzieć, dla którego z nich wykorzysty­wanie tego rodzaju ogniwa pośredniej sprzedaży jest bardziej istotne.  Wynagrodzenie za prowadzenie składu konsygnacyjnego jest płacone w formie prowizji. Prowizję przyznaje się od war­tości (ceny) jednostkowej -towaru sprzedawanego – ze składu (cena dla detalisty).Formalnie biorąc powinien-ją-wypłacać eksporter po’ wpływie- zapłaty na jego’ rachunek.Faktycznie często nie przestrzega się tej zasady; co wynika stąd/że mniej­sze zamówienia są często pokrywane gotówką, którą przyjmuje bezpośrednio konsygnatariusz. Ponadto  w związku ze swoją działalnością konsygnatariusz ponosi pewne koszty’bieżące,- gdy tymczaśemna wypłatę’prowizji musiałby’czekać do czasu za­łatwienia wszystkich formalności związanych z przelewem na­leżności do banku eksportera ża granicą; co mogłoby-trwać sto­sunkowo długo.