Elementy marketingu

POZNANIE CECH

Poznanie cech charakteru osoby, do której kiero­wany jest list reklamowy, pozwala również apelować do poczu­cia humoru adresata lub załączyć do listu jakiś drobny, przed­miot wzbudzający uwagę, albo. przeciwnie.-—.wstrzymać się od tego. Uzyskanie;takich informacji jest na ogół możliwe dopiero wówczas; gdy osoba adresata jest nadawcy’listu,reklamowego znana osobiście. Osobista znajomość; pozwala przy tym ..wyko?- rzystać dodatkowe możliwości- oddziaływania’ nav odbiorcę,a mianowicie nadać listowi reklamowemu- cechę : intymności.Waga takiego listu dla; czytającego staje się .wtedy znacznie większa i użyte w liście apele reklamowe przemawiają bardziej skutecznie. Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność oddziaływania listu reklamowego, jest jego forma zewnętrzna.