Elementy marketingu

UWZGLĘDNIENIE ZMIAN

Kampania reklamową towarów nie mających wyraźnie charakteru sezonowego trwa zazwyczaj przynajmniej rok, a często dwa i więcej lat. Jest oczywiste za­równo dla zleceniodawcy, jak i agencji prowadzącej kampanię, że warunki działania na rynku ulegną w tym czasie zmianie i że zmiany,te muszą być. uwzględnione. Uwzględnienie zmian na­stępuje najczęściej w formie tworzenia wspomnianych wyżej wariantów.  Realizacja kampanii reklamowej polega na tworzeniu środ­ków reklamowych, lokowaniu ich w odpowiednich środkach oddziaływania reklamowego, sprawdzaniu, czy ukazały się zgod­nie z umową oraz badaniu, ich skuteczności, jak też badaniu działalności reklamowej konkurentów.