Elementy marketingu

W ODNIESIENIU DO DZIENNIKÓW

Ponieważ w odniesieniu do dzien­ników wychodzących.w tym samym czasie (porannych lub wie­czornych) liczba czytelników każdego z nich jest mniej więcej identyczna, wskaźnik taki można uznać za w. pełni porówny­walny. Koszt jednostkowego ogłoszenia w takim przypadku bę­dzie jednak,” oczywiście, zależał od jego wielkości (liczby zajmo­wanych wierszy wzorcowych). Odpowiednich obliczeń dla pe­riodyków dokonuje się w inny sposób, gdyż opłaty za ogłosze­nia w tego rodzaju prasie są pobierane w większości krajów nie od wiersza, lecz od strony ogłoszenia.