Elementy marketingu

ZALICZANE DO ŚRODKÓW ODDZIAŁYWANIA

Do środ­ków oddziaływania zaliczymy dzienniki, tygodniki,  prasę fa­chową itp., radio, telewizję, list reklamowy, plakat/ folder, ulotkę, wywieszkę, opakowanie itd.- Środki 'reklamowe’ —’to konkretne ogłoszenie w prasie, audycje reklamowe w i radio, audycje lub filmy telewizyjne itd. W pewnych przypadkach pod względem pojęciowym niektóre formy reklamy, środki od­działywania reklamowego i środki reklamowe pokrywają się ze sobą., Inaczej jednak będziemy rozumieli np. reklamę plakatową jako formę reklamy, inaczej jako środek oddziaływania rekla­mowego, a inaczej jako środek reklamowy. W pierwszym przy­padku bierzemy pod uwagę zagadnienie zastosowania określo­nego sposobu reklamowania, w drugim — rozpatrujemy sprawę plakatu z punktu widzenia najwłaściwszego sposobu jego wyko­rzystania. W trzecim przypadku natomiast interesuje nas jego forma graficzna,-układ treści, kompozycja kolorów itd.