Elementy marketingu

ZNACZENIE ODDZIAŁYWANIA

Znaczenie oddziaływania propagandowego jest.często nie do­ceniane przez handel zagraniczny. Pozornie .może się wydawać, iż fakt, że obywatel jednego kraju nie orientuje się w wydarzę-; niach, gospodarczych czy politycznych zachodzących w. drugim kraju, nie ma.większego znaczenia,dla,obrotu towarowego. W. rzeczywistości/ brak tego , rodzaju .zainteresowania. stwarza wrażenie. oddalenia oraz .wzbudza nieufność .w stosunku do. to­waru pochodzącego’z takiego kraju. Na przykład badania prze­prowadzone >przezjedną -z- agencji . reklamowych ,w – Wielkiej Brytanii wykazały, że większość przeciętnych nabywców towa­rów bieżącej..konsumpcji’gospodyń, domowych  nie zdaje sobie w tym kraju dokładnie sprawy.z położenia geograficznego Polski.