Elementy marketingu

ZRZESZONA AGENCJA

Jeżeli agencja zrzeszona nie posiada wszystkich odpowiednio obsadzonych komórek zajmujących się tego rodzaju badaniami, zleca się przeprowadzenie ich innej agencji reklamowej, jako oddzielne zadanie. Wyniki analizy rynkowej mogą wykazać konieczność dokonania zmian w pro­dukcie lub’jego“opakowaniu (jeżeli towar sprzedawany jest w opakowaniu) oraz dopomóc do ustalenia, jaka powinna być jego cena. Dokonanie’lub niedokonanie zmian i nieuwzględnie­nie postulatów agencji odnośnie do innych’ czynników marke­tingowych może warunkować decyzję agencji zrzeszonej co do prowadzenia lub nieprowadzenia kampanii reklamowej na rzecz eksportera.