Elementy marketingu

ELEMENT NOWOŚCI

Element nowości ma szczególne znaczenie dla   re­klamy w krajach kapitalistycznych wysoko rozwiniętych, gdzie wskutek dużej . konkurencji w poszczególnych dziedzinach obrotu’towarowego jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych obecnie bodźców do przyciągnięcia nabywców. W krajach socja­listycznych podobne znaczenie ma wskazywanie na nowocze­sność towaru i niezawodność działania (w przypadku produk­tów technicznych). W nagłówku kryje się również najczęściej podstawowy apel reklamowy. Apel ten może być pozytywny lub negatywny. . W pierwszym przypadku wskazuje się na. ko­rzyść lub korzyści, wynikające ze stosowania, używania, lub konsumowania produktu, w drugim na ujemne skutki niestoso­wania (używania, konsumowania) tego produktu. Najczęściej stosowane są apele pozytywne.