Elementy marketingu

NAJWIĘKSZE ZNACZENIE

Ponadto pozwala to na podkreślenie w pewnym stopniu jakości reklamowanego w ten sposób to­waru: Ilustracja i kolor umożliwiają łącznie wyrażenie szeregu informacji o, towarze znacznie obszerniej i dokładniej, niż można to uczynić przy użyciu tekstu pisanego.Użycie białej (nie zapisanej) przestrzeni w ogłoszeniu rekla­mowym eksponowanym w prasie uważa się na ogół za nieza­wodny sposób zwiększenia jego zauważalności. Jeżeli taka prze­strzeń oddziela również poszczególne segmenty samej treści ogłoszenia, czyni je niewątpliwie bardziej czytelnym oraz umo­żliwia zachowanie odpowiednich proporcji między poszczegól­nymi częściami składowymi ogłoszenia reklamowego. Największe znaczenie dla zauważalności ogłoszenia ma wyzyskanie bia­łej przestrzeni w celu oddzielenia go od innych ogłoszeń lub od materiału redakcyjnego.