Elementy marketingu

EKSPORTUJĄC TOWAR

Eksportując te towary mamy więc do czynienia z ograniczoną, ale dosyć liczną grupą kontrahentów. Reklama pocztowa kiero­wana do takich klientów zarówno w momencie, kiedy eksporter znajduje się z nimi w stosunkach umownych, jak.i-w czasie, kiedy nie są oni jego aktualnymi kontrahentami—.umacnia w nich przekonanie o dbałości takiego eksportera i kontrahenta, co sprzyja utrzymaniu dobrej atmosfery między stronami. Rów­nocześnie wykorzystuje się reklamę pocztową dla informowania o    nowych rodzajach (odmianach) danych towarów, o ulepszeniu procesów technologiczńych mających na celu podnoszenie ja­kości dostarczanych towarów (public relations).* Ponadto z tej formy korzysta się dla pozyskiwania, nowych nabywców na to­wary eksportowane przez dane przedsiębiorstwo handlu zagra­nicznego.