Elementy marketingu

ELEMENT KONIECZNY

Następnym elementem koniecznym do uwzględnienia dla celów reklamowych jest zasięg teryto­rialny poszczególnych. rodzajów prasy i cechy charaktery­styczne grupy czytelników. Kiedy publikuje się dużą liczbę tytułów dzienników i periodyków, popyt na nie ulega rozłoże­niu zgodnie z dosyć specyficznymi gustami poszczególnych grup czytelników. Ponieważ czytelnicy ci stanowią z kolei odpowied­nie grupy nabywców różnego rodzaju towarów, konieczne staje się uwzględnienie w reklamie, zamieszczanej w poszczególnych tytułach prasy,specyficznych cech psychicznych nabywców oraz odpowiednie formułowanie tekstów ogłoszeń i ich ilustracji.