Elementy marketingu eksportowego

PODSTAWOWE ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA

Prasa znajduje się we wszystkich krajach na czołowym miej­scu’pod względem* udziału w wydatkach reklamowych, jest więc najszerzej wykorzystywana do celów kampanii reklamo­wych. Udziałjej w różnych krajach wynosi mniej więcej od trzydziestu kilku do sześćdziesięciu procent tych wydatków. W latach sześćdziesiątych wielkość wydatków reklamowych w prasie w niektórych przykładowych krajach kapitalistycznych .wynosiła w przybliżeniu: w USA 45%, w W. Brytanii 47°/o, ws NRF 65%, we Francji 52%,‘ w Szwecji 62%, we Wło­szech 42%, w Portugalii 33%, w Danii 56%, w Norwegii 54%. Dane takie dla krajów socjalistycznych nie są znane, jednakże sądząc z obserwacji i w tych krajach prasa jest podstawowym środkiem oddziaływania” reklamowego stosowanego’ przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.