Elementy marketingu

PROWADZENIE KAMPANII

Prowadzenie kampanii re­klamowej mającej na celu sprzedaż artykułów konsumpcyj­nych przesądza w zasadzie o rodzajach środków oddziaływania. Są to przede,wszystkim; prasa — codzienna i periodyki, tele­wizja (gdy.w danym kraju dopuszczona jest reklama telewizyj­na), radio (warunek jak wyżej), plakaty, reklama w środkach komunikacji miejskiej, pokazy, degustację itp. środki masowego oddziaływania. Jednakże jedynie przy nieograniczonej wielko­ści wydatków możliwe jest skuteczne korzystanie z każdego z tych środków. Podajemy przykładowo procentowy podział środków oddziaływania reklamowego, z których korzystały trzy wielkie amerykańskie towarzystwa naftowe w trakcie prowa­dzenia kampanii reklamowej w 1956 r. Wysokość wydatków reklamowych każdego z tych towarzystw wynosiła kilkanaście milionów dolarów.