Elementy marketingu

UDZIAŁ NA RYNKU

Metoda ta jest więc na ogół skuteczna (po przyjęciu podanych wyżej zastrzeżeń) pod wa­runkiem; że reklamujące się przedsiębiorstwo osiągnęło już pe­wien udział w rynku danego towaru i zamierza go przede wszystkim utrzymać, nie dążąc’do dalszej ekspansji. ” Jest to sytuacja dosyć często spotykana na rynkach krajów kapitali­stycznych^ Przedsiębiorstwo, które Uzyskało odpowiedni udział w rynku walczy o jego utrzymanie. Zakładając pewien natu­ralny wzrost popytu na dany towar wraź ze wzrostem dochodu narodowego może ono liczyć na stały przyrost’produkcji pod warunkiem dostosowywania samego produktu do zmieniających się (a w pewnym stopniu również zmienianych przez reklamu­jące się firmy) gustów i potrzeb nabywców.